Ladies Section Horsens Golfklub Horsens Golfklub
Forside Nyheder Turnering Udflugter Spilformer Årets Lady Sponsorer Bestyrelse Vedtægter LS historie Program Blog

Vedtægter for Ladies Section Horsens

§ 1
Ladies Section er en klub i Horsens Golfklub.

§ 2
Som medlemmer kan optages kvindelige medlemmer af Horsens Golfklub, som er fyldt 21 år og har et EGA-handicap max. 45, svarende til et SPH 52 på Horsens Golfklubs bane.

§ 3
Tirsdag eftermiddag spilles der 18-hullers turneringer med første start kl. 14.00, samt 9-hullers turneringer med første start kl. 17.30. Det nøjagtige tidspunkt, som blandt andet afhænger af antal aktive medlemmer, afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse.
18-hullers turneringen opdeles i en A-række og en B-række med omtrent lige mange spillere i hver række.
9-hullers turneringen spilles kun i én række.
Medlemmer af Ladies Section er omfattet af reglerne om regulering i henhold til EDS.

§ 4
Turneringerne afsluttes med spisning og præmieoverrækkelse, hvor man skal deltage for at få sin præmie.

§ 5
Antallet af præmier afhænger af deltagerantallet.
Såfremt 2 spillere har opnået det samme resultat i en turnering i Ladies Section, er vinderen den, der har det laveste handicap. Såfremt det er ens, er vinderen den, der er bedst på de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 huller.

§ 6
Turneringsprogrammet udfærdiges af bestyrelsen og offentliggøres i golfklubbens turneringskalender.

§ 7
Der spilles byturneringer mod hhv. Juelsminde og Stensballe hvert år. Spillere fra venskabsklubber med højere handicap end vores, skal spille SPH 52 på lige fod med vore egne medlemmer. De 10 bedste scores tæller.

§ 8
Der afholdes generalforsamling hvert år ved slutningen af sæsonen med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Aflæggelse af regnskab ved kassereren
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af ny bestyrelse
  • Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst tre ugers varsel til hvert medlem i henhold til medlemmernes e-mail adresse i medlemsfortegnelsen samt ved opslag i klubhuset.


§ 9
Vedtægtsændringer vedtages med almindeligt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Der skal tages referat af generalforsamlingen og vedtægtsændringerne skal påføres vedtægterne.

§ 10
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og være tilgængelig for medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11
Der vælges hvert år min. 3 bestyrelsesmedlemmer for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der er kontingentfrihed for den siddende bestyrelse af Ladies Section.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.

§ 13
Bestyrelsen afgør hvor stort et beløb, der skal overgå til næste år.

§ 14
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.

§ 15
Nedlæggelse af Ladies Section kan kun ske ved ordinær generalforsamling med 2/3 af medlemmernes stemmer. Er generalforsamlingen efter dette ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, og her kan nedlæggelse vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

§ 16
Ved nedlæggelse af Ladies Section tilfalder klubbens aktiver Horsens Golfklub.


Ovenstående vedtægter er opdateret efter generalforsamlingen den 6. oktober 2018.

På bestyrelsens vegne
Ellen Meidahl